Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

HỘI SINH VIÊN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124 Đơn vị trực thuộc: -...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

Hội cựu chiến binh

  HỘI CỰU CHIẾN BINH (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) Điện thoại: 0234.522535 Email: Hoicuuchienbinh@huaf.edu.vn Tổng số Hội viên hiện nay: 10 Hội viên - Chủ tịch: Đỗ Minh Cường -...

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

Hội cựu giáo chức

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM I. Tóm tắt lịch sử hoạt động của...

CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN TRADE UNION 1.       Lịch sử hình thành: Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình...

Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm