Chứng nhận kiểm định CLGD

    Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐHNL, ĐHH &
    Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

    Vui lòng xem Chi tiết Quyết định tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/23-QD-KDCL-518