Chứng nhận kiểm định CLGD

  Công khai thông tin kiểm định chất lượng

  TT Tên cơ sở các chương trình đào tạo Thời điểm đánh giá ngoài Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/ Công nhận Xem Giấy chứng nhận (vui lòng click vào)
  Ngày cấp Giá trị đến
  I Cơ sở giáo dục         
  1.1  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 1) 30/9/2016 – 04/10/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL ngày 20/02/2017 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 23/QĐ-KĐCL 24/03/2017 24/03/2022 07.2017/GCN-CSGD
  1.2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2) 09/9/2023 – 14/9/2023 Nghị quyết số 120/NQ-HĐKĐCL ngày 16/10/2023 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 1115/QĐ-KĐCL ngày 01/11/2023 01/11/2028 97-2023/GCN-CSGDĐH
  II Về Chương trình đào tạo  
  2.1 Khoa học cây trồng 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 223/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 142.2022/GCN-CTĐT KHCT
  2.2 Nuôi trồng thủy sản 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 224/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 143.2022/GCN-CTĐT NTTS

   

  2.3 Quản lý đất đai 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 225/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 144.2022/GCN-CTĐT QLĐĐ

   

  2.4 Thú y 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 226/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 145.2022/GCN-CTĐT THU Y

   

  2.5 Công nghệ thực phẩm 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 227/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 146.2022/GCN-CTĐT CNTP
  2.6 Phát triển nông thôn 18/12/2021 – 22/12/2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quyết định 228/QĐ-KĐCL 30/03/2022 30/03/2027 147.2022/GCN-CTĐT PTNT

   

  Dữ liệu cập nhật ngày 20/03/2024