BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS. TRẦN THANH ĐỨC, Hiệu trưởng
Email: tranthanhduc@huaf.edu.vn

(1) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
– Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nông Lâm; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng; tổ chức, nhân sự; công tác hành chính; kế hoạch – tài chính, cơ sở vật chất;
– Quản lý và trực tiếp chỉ đạo xây dựng cơ bản, sửa chữa chống xuống cấp; mua sắm, thu hồi, thanh lý thiết bị – vật tư.
– Trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế, các dự án đầu tư phát triển; các văn bản hợp tác…; tài chính các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.
(2) Phụ trách các đơn vị:
– Các Khoa; Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chât; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Viện nghiên cứu phát triển; các Trung tâm trực thuộc trường.
– Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

PGS.TS. NGUYỄN HỮU VĂN, Phó hiệu trưởng
Email: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn

(1) Phụ trách các lĩnh vực công tác:
– Đào tạo và công tác sinh viên; công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, thanh tra và pháp chế; công tác đoàn thể, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.
– Quan hệ và hợp tác doanh nghiệp; cựu sinh viên.
– Thực hiện công tác tiếp dân.
– Chỉ đạo công tác an ninh trật tự.
– Công tác của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Trường Đại học Nông Lâm
– Được ủy quyền thay thế Hiệu trưởng giải quyết công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng không có mặt tại cơ quan.
– Được ủy quyền ký hợp đồng, biên bản, quyết định theo quy định ở một số lĩnh vực công tác được phân công; các văn bản, nghiệp vụ ban hành từ các đơn vị được phân công quản lý (trừ những văn bản quy định Hiệu trưởng ký)
– Được ủy quyền duyệt thu – chi tài chính một số lĩnh vực công tác phụ trách (theo văn bản ủy quyền của Hiệu trưởng).
(2) Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế; Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên,
– Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
(3) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   GS.TS. LÊ ĐÌNH PHÙNG, Phó hiệu trưởng
Email: phung.ledinh@huaf.edu.vn

(1) Phụ trách các lĩnh vực:
– Khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; thông tin thư viện; các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp của nhà trường
–  Quản lý hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, website và các phần mềm quản lý của nhà trường.
– Được ủy quyền thay thế Hiệu trưởng giải quyết công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng không có mặt tại cơ quan
– Được ủy quyền duyệt thu – chi tài chính các lĩnh vực phụ trách (theo văn bản ủy quyền của Hiệu trưởng)
– Được ủy quyền ký các hợp đồng Khoa học công nghệ, thanh lý đề tài, biên bản nghiệm thu đề tài khoa học các cấp từ nguồn kinh phí trong nước và một số đề tài nghiên cứu khoa học khác như Nafosted, đề tài liên kết các tỉnh…; các quyết định, thủ tục về Hợp tác quốc tế.
– Thừa ủy quyền ký các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu các đề tài và các văn bản, nghiệp vụ ban hành từ phòng KH,HTQT&TTTV.
– Trực tiếp chỉ đạo công tác tự vệ, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn.
– Kiêm tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm
(2) Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
– Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện.
(3) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.