ANIMAL ETHICS COMMITTEE

Hội đồng tư vấn về đạo đức động vật trong nghiên cứu, Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 có chức năng xem xét, tư vấn và đánh giá về khía cạnh đạo đức liên quan đến các nghiên cứu có sử dụng động vật phù hợp với các quy định tại Điều 21, Luật Thú y; Mục 2, Chương 5, Luật Chăn nuôi 2018.

Tin tức - thông báo