Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026

   

  GS.TS. Lê Đình Phùng
  Chủ tịch Hội đồng

  PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn
  Phó Chủ tịch Hội đồng
  PGS.TS. Đinh Văn Dũng
  Thư ký Hội Đồng
  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước
  Ủy viên
  TS. Vũ Văn Hải
  Ủy viên
  PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoà
  Ủy viên
  PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
  Ủy viên
  TS. Nguyễn Xuân Huy
  Ủy viên
  TS. Nguyễn Văn Huy
  Ủy viên
  TS. Trần Văn Giang
  Ủy viên
  TS. Nguyễn Quang Đức Tiến
  Ủy viên
  TS. Nguyễn Hải Quân
  Ủy viên
  TS. Hồ Thị Dung
  Ủy viên