Chương trình đào tạo Thạc sĩ

STT Tên ngành Tập 1 Tập 2
1 Chăn nuôi Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

2 Thú y Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

3 Phát triển nông thôn Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

4 Nuôi trồng thủy sản Nghiên cứu

Ứng dụng

Tập 2
5 Bảo vệ thực vật Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

6 Khoa học cây trồng Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

7 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

8 Công nghệ thực phẩm Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

9 Lâm học Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng

10 Quản lý đất đai Nghiên cứu

Ứng dụng

Nghiên cứu

Ứng dụng