ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NHIỆM KỲ 2015-2020

Điện thoại:+84(0)2343.528055

Tổng số Đảng viên hiện nay: 245 Đảng viên

Hộp thư liên lạc:

– Đảng ủy: danguydhnl@huaf.edu.vn

– Thường vụ Đảng ủy: thuongvudunl@huaf.edu.vn

– Các chi bộ: chibodhnl@huaf.edu.vn

I. Bí thư Đảng ủy:             Đ/c Lê Văn An 

II. Ban Thường vụ Đảng ủy: 

                                           1. Đ/c Lê Văn An

                                           2. Đ/c Phùng Thăng Long

                                           3. Đ/c Lê Trọng Thực

                                           4. Đ/c Trần Thanh Đức

 III. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 

                                         1. Đ/c Lê Trọng Thực         Chủ nhiệm UBKT  

                                         2. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ     Phó chủ nhiệm UBKT

                                         3. Đ/c Nguyễn Trọng Dũng  UV

                                         4. Đ/c Nguyễn Tiến Long     UV

                                         5. Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa  UV

IV. Ban Tuyên huấn Đảng ủy: 

                                         1. Đ/c Lê Văn An                   Trưởng ban

                                         2. Đ/c Phùng Thăng Long     Phó trưởng ban

                                         3. Đ/c Dương Văn Thành      UV

                                         4. Đ/c Nguyễn Tiến Long     UV

                                         5. Đ/c Nguyễn Thúc Phúc     UV

                                         6. Đ/c Trần Võ Văn May      UV  

  V. Bản Tổ chức Đảng ủy: 

                                        1 . Đ/c Lê Trọng Thực           Phó trưởng ban

                                        2. Đ/c Dương Văn Thành      UV

                                        3. Đ/c Trần Thanh Đức        UV

                                         4. Đ/c Trần Võ Văn May        UV  

   VI. Ban Chuyên môn Đảng ủy: 

                                            1. Đ/c Phùng Thăng Long        Phó trưởng ban

                                            2. Đ/c Phạm Hữu Tỵ            UV

                                            3. Đ/c Ngô Tùng Đức               UV       

                                            4. Đ/c Trần Thanh Đức            UV

                                            5. Đ/c Trần Văn Quý               UV 

                                           6. Đ/c Nguyễn Thanh Long     UV

                                            7. Đ/c Nguyễn Xuân Bả           UV

                                            8. Đ/c Lê Văn Dân                   UV

                                           9. Đ/c Trần Đăng Hòa            UV

                                           10. Đ/c Đặng Thái Dương        UV

                                           11. Đ/c Nguyễn Văn Toản       UV

                                           12. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ        UV

                                           13. Đ/c Nguyễn Đăng Nhật        UV

                                           14. Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa   UV

                                          15. Đ/c Nguyễn Viết Tuân      UV

Tổng số chi bộ: 17 chi bộ

– Chi bộ Khoa Nông học

– Chi bộ Khoa Chăn nuôi -Thú y

– Chi bộ Khoa Lâm nghiệp

– Chi bộ Khoa Cơ khí – Công nghệ

– Chi bộ Khoa Cơ bản

– Chi bộ Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

– Chi bộ Khoa Thuỷ sản

– Chi bộ Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

– Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính

– Chi bộ Khoa học công nghệ

– Chi bộ Đào tạo

– Chi bộ Thanh tra – Pháp chế và Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD

– Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện

– Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất

– Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển

– Chi bộ Công tác Sinh viên

Ban chấp hành Đảng bộ trường ĐHNL, khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020): 14 đồng chí

1 Đ/c Lê Văn An Bí thư
2 Đ/c Phùng Thăng Long UV Ban thường vụ
3  Đ/c Lê Trọng Thực UV Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKTĐU
4 Đ/c Trần Thanh Đức UV Ban thường vụ
5 Đ/c Nguyễn Xuân Bả
6 Đ/c Lê Văn Dân
7 Đ/c Đặng Thái Dương
8 Đ/c Ngô Tùng Đức
9 Đ/c Trần Đăng Hòa
10 Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ
11 Đ/c Trần Văn Quý
12 Đ/c Dương Văn Thành
13 Đ/c Nguyễn Văn Toản
14 Đ/c Nguyễn Viết Tuân
Quá trình hình thành và phát triển
 40 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm luôn xứng đáng là một Đảng bộ kiên cường về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, trong sạch về nội bộ, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, xứng đáng là hạt nhân chính trị, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Nhà trường.

Thời kỳ ở Hà Bắc (1967-1983):

Đảng bộ có gần 500 Đảng viên, sinh hoạt trong 22 chi bộ, trực thuộc Tỉnh ủy Hà Bắc. Đảng bộ đã qua 11 kỳ Đại hội với ý chí: Đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt bậc, tự lực tự cường, vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Thời kỳ ở Huế (từ 1984 đến nay):

Giai đoạn 1984-1994, Đảng bộ có trên 200 Đảng viên, sinh hoạt trong 15 chi bộ, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đảng bộ đã qua 3 kỳ Đại hội với phương hướng: Đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, tăng cường liên kết hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đổi mới công tác quản lý Nhà trường, quyết tâm xây dựng Trường ngang tầm với nhiệm vụ mới, đủ sức giải quyết các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho sản xuất Nông Lâm nghiệp của các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Giai đoạn 1995- đến nay, Đảng bộ có 204 Đảng viên, sinh hoạt trong 14 chi bộ, trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế. Đảng bộ đã qua 5 kỳ Đại hội với khẩu hiệu: “Nêu cao truyền thống, phát huy nội lực, đẩy mạnh hợp tác, tiếp tục phát triển” và phương châm: “Đa dạng hóa, Dân chủ hóa, Xã hội hóa, Chuẩn hóa, Công khai hóa”.

Danh sách các đồng chí Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ:  
Thời kỳ ở Hà Bắc

– Từ năm 1967 đến 1977 :      Đồng chí Hoàng Sỹ Oánh

– Từ năm 1978 đến 1980 :      Đồng chí Vũ Văn Tụ

– Từ năm 1981 đến 1983 :      Đồng chí Vũ Miên

– Từ năm 1983 đến 1984 :      Đồng chí Trương Đích

Thời kỳ ở Huế

– Nhiệm kỳ I (1985- 1988)    : Đồng chí Nguyễn Thị Kinh

– Nhiệm kỳ II (1989- 1992)   : Đồng chí Võ Hùng

– Nhiệm kỳ III (1992- 1995)  : Đồng chí Phan Hoà

– Nhiệm kỳ IV (1995- 1998)  : Đồng chí Phan Hòa

– Nhiệm kỳ V (1998- 2000)   :  Đồng chí Trần Văn Minh

– Nhiệm kỳ VI (2000 – 2003)  : Đồng chí Phan Hòa

– Nhiệm kỳ VII (2003 – 2005) : Đồng chí Phan Hòa

– Nhiệm kỳ VIII (2005 – 2010): Đồng chí Trần Văn Minh

– Nhiệm kỳ IX (2010 – 2015):  Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu

– Nhiệm kỳ X (2015 – 2020): Đồng chí Lê Văn An

Những phần thưởng cao quý
    – Cờ: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc10 năm liên tục 1967 – 1977” do Tỉnh uỷ Hà Bắc tặng

– Cờ: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm 1992 do Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng

– Cờ: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm 1996 do Đảng uỷ Đại học Huế tặng

– Cờ: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục 1997 – 2001”do Tỉnh uỷThừa Thiên Huế tặng.

– Cờ: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh 10 năm liên tục 1996 – 2005” do Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng.