Kết quả thi môn Ngoại ngữ, Tin học và Lịch thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 trường Đại học Nông Lâm thông báo:

1. Kết quả thi môn Ngoại ngữ và môn Tin học:(Danh sách kèm theo)

2. Lịch thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

Thời gian

Tiểu ban

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Ba

30.01.2018

BM Kỹ thuật điều khiển – Tự động hoá

Phòng họp số 02

Từ 07h30 đến 09h30

BM Kỹ thuật công trình – Ngạch Giảng viên

Phòng họp số 02

Từ 09h30 đến 10h30

BM Kỹ thuật công trình – Ngạch Nghiên cứu viên

VP BM Kỹ thuật công trình

Từ 10h30

Thứ Tư

31.01.2017

Phòng CTSV

Phòng họp số 02

Từ 07h30

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Phòng họp số 02

Từ 14h00 đến 15h00

Khoa TNĐ&MTNN

Phòng họp số 02

Từ 15h15 đến 17h00

Thứ Năm

01.02.2017

Bộ môn Thú y học lâm sàng

Phòng họp số 02

Từ 07h30 đến 09h30

Bộ môn ký sinh – Truyền nhiễm

Phòng họp số 02

Từ 09h30 đến 10h30

Bộ môn sinh lý giải phẩu

Phòng họp số 02

Từ 10h30 đến 11h30

Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp số 02

Từ 14h00 đến 15h30

Khoa Nông học

BM Nông hóa thổ nhưỡng

Từ 15h45

3. Lịch thi môn kiến thức chung:

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Ba

06.02.2018

Phòng họp số 4 (Tầng 2 Trung tâm Thông tin – Thư viện)

Từ 08h00 đến 10h00

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ứng viên dự tuyển thực hiện đúng theo thông báo.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại thư ký hội đồng tuyển dụng. Điện thoại: 0234 3538482, hoặc truy cập trang Web https://www.huaf.edu.vn.