DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2014-2019

(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế)

1 Ông Đinh Vương Hùng Chủ tịch Hội đồng trường, GVC.TS, Trưởng phòng TCHC
2 Ông Trần Thanh Đức Thư ký, GV.TS, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐHNL
3 Ông Lê Văn An PGS.TS, Hiệu trưởng Trường ĐHNL
4 Ông Nguyễn Xuân Bả PGS.TS, Trưởng Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường ĐHNL
5 Ông Lê Thanh Bồn GVC.TS, Khoa Nông Học
6 Ông Huỳnh Văn Chương PGS.TS, Phó Giám đốc Đại học Huế
7 Ông Hoàng Hữu Hạnh  PGS.TS, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
8 Ông Trần Đăng Hòa PGS.TS, Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐHNL
9 Ông Phùng Thăng Long PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL
10 Ông Hồ Sỹ Lượng Giám đốc Công ty Green Feed khu vưc Bình Định
11 Ông Nguyễn Thái Sơn TS, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT. Huế
12 Ông Nguyễn Văn Toản GV.TS, Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường ĐHNL
13 Ông Dương Văn Thành GV.ThS, P. trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường ĐHNL
14 Ông Lê Trọng Thực GVC.ThS, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL
15 Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh TT. Huế