Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

STT Họ tên Chức vụ
1 PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 GS.TS.  Lê Đình Phùng, Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3 TS. Phạm Hữu Tỵ, Trưởng phòng KH,HTQT&TTTV Ủy viên thư ký
4 TS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng ĐT&CTSV Ủy viên thư ký
5 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó giám đốc Đại học Huế Ủy viên
6 ThS. Dương Văn Thành, Trưởng Phòng TCHC&CSVC Ủy viên
7 PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y Ủy viên
8 PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân, Trưởng khoa Phát triển Nông thôn Ủy viên
9 TS. Hoàng Huy Tuấn, Trưởng khoa Lâm nghiệp Ủy viên
10 PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ, Trưởng khoa TNĐ&MTNN Ủy viên
11 PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trưởng khoa Thủy sản Ủy viên
12 PGS.TS. Nguyễn Văn Toản, Trưởng khoa Cơ khí và Công nghệ Ủy viên
13 TS. Ngô Tùng Đức, Giám đốc TT NCKH&CGCNNLN Ủy viên
14 GS.TS. Lê Đức Ngoan, Khoa Chăn nuôi Thú y Ủy viên
15 GS. TS. Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường Ủy viên
16 GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Khoa Nông học Ủy viên
Danh sách này có 16 thành viên./.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

TT Họ tên Chức vụ
1 PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 GS.TS.  Lê Đình Phùng, Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng
3 TS. Phạm Hữu Tỵ, Trưởng phòng KH,HTQT&TTTV Ủy viên thư ký
4 TS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng ĐT&CTSV Ủy viên thư ký
5 TS. Ngô Tùng Đức, Giám đốc TT NCKH&CGCNNLN Ủy viên
Danh sách này có 05 thành viên./.