PHÒNG CHỨC NĂNG

STT Các Phòng chức năng
1 Phòng Tổ chức Hành chính
2 Phòng Đào tạo
3 Phòng Công tác sinh viên
4 Phòng Cơ sở vật chất
5 Phòng Kế hoạch tài chính
6 Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế
7 Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
 8 Trung tâm Thông tin Thư viện
 9 Tổ Thanh tra pháp chế