Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp tháng 9.2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018. Nhằm triển khai tốt các công việc của nhà trường đén sinh viên trong tháng 9, yêu cầu Trưởng Ban CVHT các khoa chỉ đạo các lớp tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ với kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian để các lớp tổ chức sinh hoạt:

Nhà trường bố trí tất cả các giảng đường để các lớp tổ chức sinh hoạt trong ngày Chủ nhật, 10.09.2017 theo 04 ca: 07h30 – 09h00; 09h15 – 10h45; 13h30 – 15h00 và 15h15 – 16h45;

Lưu ý: Trường hợp tổ chức ngoài thời gian và địa điểm quy định của trường cần báo cáo tới phòng CTSV để theo dõi, quản lý; những trường hợp đã đăng ký nhưng có điều chỉnh sử dụng biểu mẫu kèm (Xem biểu mẫu tại đây)

2. Đăng ký sinh hoạt:

– Đăng ký tại phòng CTSV (phòng 1.2); Hạn cuối 16h00 ngày 08.9.2017

– HÌnh thức đăng ký: CVHT hoặc đại diện BCS lớp đến đăng ký.

3. Nội dung sinh hoạt:

Xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/145-TB-DHNL-569

4. Hình thức đánh giá:

– Kết thúc sinh hoạt, các lớp nộp biên bản sinh hoạt lớp kèm danh sách sinh viên văng sinh hoạt đến phòng 1.2, đồng thời gửi 01 bản (bản photo) về Ban CVHT các khoa để theo gõi. Hạn cuối 16h30 ngày 15.9.2017

– Phòng CTSV cử cán bộ tổ chức cho các lớp đăng ký, theo dõi các lớp tổ chức sinh hoạt, tổng hợp biên bản sinh hoạt, làm báo cáo gửi BGH nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện:

– Các khoa chủ động bổ sung nội dung của khoa trong đợt sinh hoạt lớp.

– Phòng CSVC bố trí cán bộ mở giảng đường phục vụ sinh hoạt theo lịch đăng ký.