Thông báo về việc kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế thông báo đến sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 như sau:

  1. Thời gian

– Từ ngày 26 tháng 02 năm 2024 đến 01 tháng 03 năm 2024.

– Vào lúc 08 giờ đến 11 giờ, sáng thứ 2, 4, 6.

  1. Địa điểm

Bộ phận Khảo thí, Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế (Phòng I.12 – Nhà hành chính).

Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế sẽ không tiếp nhận đơn.

Kết quả kiểm tra bài thi sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên thông qua điện thoại hoặc email (dự kiến từ ngày 18 đến 20 tháng 03 năm 2024)./.

Xem chi tiết thông báo tại: Thông báo kiểm tra bài thi HK 1 (2023-2024)

Mẫu đơn xin kiểm tra bài thi: Mau_DON_XIN_KT_BAI_THI 2024