Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

– Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng với chính quyền tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC-LĐ.

– Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC-LĐ, quán triệt đến mỗi CBVC-LĐ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành Giáo dục – Đào tạo và của Đại học Huế, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin; tập hợp các kiến nghị của CBVC-LĐ và đề xuất với chính quyền xử lý kịp thời, thoả đáng .

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền và Công đoàn các cấp phát động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Tiếp tục và không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Xây dựng phong trào công đoàn có nhiều hoạt động phong phú, hữu ích và đi vào chiều sâu; đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm và có năng lực. Tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

– Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện thành công kế hoạch của đơn vị. Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBVC-LĐ. Vận động CBVC-LĐ thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc, tích cực NCKH, biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.