Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Trọng Thực Chủ tịch CĐ trường, phụ trách chung Ban chấp hành
2 Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban Chế độ – Chính sách Ban chấp hành
3 Trần Quang Vui Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban chuyên môn Ban chấp hành
4 Trần Quang Khánh Vân Trưởng ban nữ công Ban chấp hành
5 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT, kiêm Trưởng ban Thi đua – Phong trào Ban chấp hành
6 Ngô Thị Phương Anh Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
7 Nguyễn Xuân Cảnh Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
8 Đặng Thị Thu Hiền Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
9 Trần Thị Thu Hồng Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
10 Thái Doãn Hùng Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
11 Lê Thị Mai Hương Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
12 Phạm Thị Thanh Phúc Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
13 Trần Minh Quang Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
14 Trần Trọng Tấn Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
15 Hồ Sỹ Vương Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành

Lưu ý: Ban chấp hành gồm có 15 người như danh sách trên, trong đó Ban thường vụ 05 người.

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Trọng Thực Chủ tịch CĐ trường, phụ trách chung Ban thường vụ
2 Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban Chế độ – Chính sách Ban thường vụ
3 Trần Quang Vui Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban chuyên môn Ban thường vụ
4 Trần Quang Khánh Vân Trưởng ban nữ công Ban thường vụ
5 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT công đoàn, kiêm Trưởng ban Thi đua – Phong trào Ban thường vụ


Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Tiến Long Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Đinh Văn Dũng UV UBKT
4 Nguyễn Duy Phong UV UBKT
5 Cao Thị Thuyết UV UBKT

Chủ tịch công đoàn bộ phận, Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường khoá XII, nhiệm kỳ 2017- 2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ngô Thị Phương Anh Chủ tịch CĐBP Khoa LN
2 Nguyễn Xuân Cảnh Chủ tịch CĐBP Phòng ĐTĐH
3 Nguyễn Trọng Dũng Chủ tịch CĐBP Khoa KN&PTNT
4 Hồ Tấn Đức Chủ tịch CĐBP Phòng TCHC
5 Đặng Thị Thu Hiền Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ bản
6 Trần Thị Thu Hồng Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
7 Thái Doãn Hùng Chủ tịch CĐBP Phòng CTSV
8 Lê Ngọc Thu Phượng Chủ tịch CĐBP Phòng KHTC
9 Trần Minh Quang Chủ tịch CĐBP Khoa NH
10 Trần Trọng Tấn Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
11 Võ Chí Tiến Chủ tịch CĐBP Tr.tâm PTNTMT
12 Trần Quang Khánh Vân Chủ tịch CĐBP Khoa Thủy sản
13 Hồ Sỹ Vương Chủ tịch CĐBP Khoa CKCN
14 Đinh Hồ Anh Chủ tịch CĐBP Viện NCPT
15 Hoàng Bảo Nga Chủ tịch CĐBP Tr.tâm TT-TV
16 Châu Võ Trung Thông Chủ tịch CĐBP Phòng KT&ĐBCLGD
17 Hoàng Hải Vân Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT SĐH
18 Lê Thị Thúy Hằng Chủ tịch CĐBP Phòng KHCN&HTQT
19 Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch CĐBP Phòng CSVC
20 Phạm Thị Thanh Phúc Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc Tổ TTPC