Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

 • Thời kỳ 1968 đến 1969: Đồng chí Trương Hoài Châu

 • Thời kỳ 1970 đến 1974: Đồng chí Trần Đình Miên

 • Thời kỳ 1975 đến 1979: Đồng chí Phạm Thế Nghiệp

 • Thời kỳ 1980 đến 1981: Đồng chí Bùi Đình Từ

 • Thời kỳ 1982 đến 1983: Đồng chí Lê Văn Niệm

 • Thời kỳ 1984 đến 1985: Đồng chí Phạm Quang Định

 • Thời kỳ 1986 đến 1988: Đồng chí Phan Hoà

 • Thời kỳ 1989 đến 1994: Đồng chí Nguyễn Thái Hồng

 • Thời kỳ 1995 đến 1997: Đồng chí Hoàng Mạnh Quân

 • Thời kỳ 1998 đến 2000: Đồng chí Dương Viết Tình

 • Thời kỳ 2001 đến 2003: Đồng chí Nguyễn Văn Duệ

 • Thời kỳ 2004 đến 2010: Đồng chí Nguyễn Bá Hai

 • Thời kỳ tháng 12/2010 đến nay: Đồng chí Lê Trọng Thực