ĐOÀN TNCS HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

SĐT

Email

1

Lê Chí Hùng Cường Khoa KN&PTNT Phó Bí thư 0906534222 lechihungcuong@huaf.edu.vn

2

Nguyễn Tiến Nhật Khoa TNĐ&MTNN Phó Bí thư 0984734538 nguyentiennhat@huaf.edu.vn

3

Dương Viết Tân Phòng Đào tạo sau đại học Phó Bí thư 0907796386 duongviettan@huaf.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Thanh Khoa TNĐ&MTNN UV BCH 0915102747 nguyenngocthanh@huaf.edu.vn

5

Trần Thanh Hải Khoa Chăn nuôi Thú y UV BTV 0912276055 tranthanhhai@huaf.edu.vn

6

Nguyễn Quang Cơ Khoa Nông học UV BTV 0914848365 nguyenquangco@huaf.edu.vn

7

Trần Nguyên Ngọc Khoa Thủy sản UV BTV 0913630765 trannguyenngoc@huaf.edu.vn

8

Vũ Thị Thùy Trang Khoa Lâm nghiệp UV BTV 0905925902 vuthithuytrang@huaf.edu.vn

9

Phạm Trần Kim Chi Đoàn – Hội UV BTV 0965035500 phamtrankimchi@huaf.edu.vn

10

Nguyễn Quốc Huy Khoa CKCN UV BCH 0914958795 nguyenquochuy@huaf.edu.vn

11

Nguyễn Trần Tiểu Phụng Khoa KN&PTNT UV BCH 0977781223 nguyentrantieuphung@huaf.edu.vn

12

Hoàng Hữu Tình Khoa Cơ bản UV BCH 0987960907 hoanghuutinh@huaf.edu.vn

13

Dương Quốc Nõn Khoa TNĐ&MTNN UV BCH 0979391766 duongquocnon@huaf.edu.vn

14

Nguyễn Như Bảo Việt Khoa CKCN UV BCH 0935960935 nguyennhubaoviet@huaf.edu.vn

15

Hoàng Thảo Nguyên Chi đoàn CNTP48C UV BCH 01634017528 14l1031217@huaf.edu.vn

16

Trần Quang Nam Chi đoàn LN49A UV BCH 01687525079 15L3051051@huaf.edu.vn

17

Trần Minh Tình Chi bộ sinh viên UV BCH 01644541622 tinhchidoanbichtan@gmail.com

18

Hoàng Anh Cảm Chi đoàn ĐC-QLĐT 48 UV BCH 01645843985 hoanganhcam@gmail.com

19

Nguyễn Lê Thảo Nhi Chi đoàn QLĐĐ 48B UV BCH 01663891800 14L4011257@huaf.edu.vn

20

Hà Thị Đông Chi đoàn CNTP48C UV BCH 01657177938 hathidongcncp48c@gmail.com

21

Nguyễn Đức Thành Chi đoàn PTNT50 UV BCH 01645982619 nguyenducthanh.tntp@gmail.com

22

Võ Thị Minh Thảo Chi đoàn NTTS49B UV BCH 0968076824 15L3081227@huaf.edu.vn

23

Trần Công Bảo Chi đoàn BVTV49A UV BCH 01679871732 baotrandhqb@gmail.com

24

Võ Bá Quân Chi đoàn TY48C UV BCH 01678242982 14l3071168@huaf.edu.vn

25

Nguyễn Văn Phước Chi đoàn TY49A UV BCH 01677889934 phuocnguyen310897@gmail.com
Quá trình hình thành và phát triển:
Đoàn TNCSHCM Trường Đại học Nông Lâm trải qua 40 năm rèn luyện trưởng thành, với sự nhiệt huyết, lòng trung thành với Đảng, Đoàn viên Trường đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn trường ở Hà Bắc (1967 – 1983)

Đoàn trường trực thuộc tỉnh đoàn Hà Bắc. Lúc sơ khai, Đoàn Trường chỉ có 2 Liên chi đoàn (Trồng trọt và Chăn nuôi) và các Chi đoàn khối cơ quan. Đến năm 1970 thành lập thêm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nông nghiệp. Qua 04 kỳ Đại hội, các đồng chí được bầu làm bí thư và phó bí thư như sau:

1967 – 1970: Bí thư: Đồng chí Dương Thanh Tâm; Phó bí thư: Đồng chí Phan Liêu

1971 – 1973: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Thông; Phó bí thư: Đồng chí Trần Xuân Lạc

1974 – 1977: Bí thư: Đồng chí Trần Xuân Thụy; Phó bí thư: các Đồng chí: Lý Công Hồng; Trần Văn Minh và Đặng Vũ Bình

1978 – 1982: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Lê Khánh Thắng và Đặng Vũ Bình. Năm 1983 Đồng chí Hà Trung là Phó bí thư.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984 – nay):

Đoàn trường hoạt động trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên (giai đoạn 1983 – 1989). Sauk hi chia Tỉnh, Đoàn trường trực thuộc Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1989 – 1994). Qua 8 kỳ Đại hội (thời gian 2 nhiệm kỳ 5 năm) các đồng chí được bầu làm Bí thư và Phó bí thư như sau:

Nhiệm kỳ (lâm thời, 1983 – 1985) gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1983 – 1984: Bí thư: Đồng chí Lương Hữu Toản; Phó bí thư: Các Đồng chí Trần Văn Minh và Mai Văn Xuân

Giai đoạn 1984 – 1985: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Trương Thanh Cảnh

Nhiệm kỳ I (1985 – 1987): Bí thư: Đồng chí Lê Đức Ngoan; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Hồ Kiệt (1986 – 1987)

Nhiệm kỳ II (1987 – 1989): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Văn Lập và Hoàng Văn Mịn.

Nhiệm kỳ III (1989 – 1991): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Trần Văn Huy.

Nhiệm kỳ IV (1991 – 1993): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Viết Tuân.

Năm 1994 Đại học Huế được thành lập, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nông lâm trực thuộc Đại học Huế. Đoàn trường hoạt động trực thuộc Đoàn Đại học Huế.

Nhiệm kỳ V (1993 – 1995): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Quang Linh; Phó bí thư: Các Đồng chí Thái Văn Sinh và Nguyễn Gắng.

Nhiệm kỳ VI (1995 – 1997): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận.

Nhiệm kỳ VII (1997 – 1999): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận. Sau đó Bí thư là Đồng chí Lê Văn Luận; Phó bí thư: Đồng chí Trần Quang Vui.

Nhiệm kỳ VIII: 1999 – 2002: Bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận, Phó bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà và Trần Thanh Đức. Đến năm 2000 – 2002: Bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà, Phó bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức.

Nhiệm kỳ IX: 2003 – 2005: Bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức; Phó bí thư: Đồng chí Ngô Tùng Đức và Nguyễn Hữu Ngữ. Sau đó Bí thư là đồng chí Trần Thanh Đức và phó bí thư là đồng chí Trần Nam Tú.

Nhiệm kỳ X: 2005 – 2007: Bí thư: Đồng chí Trần Nam Tú; Phó bí thư: Đồng chí Hoàng Kim Toản và Nguyễn Ngọc Huy (2005 – 2006).

Nhiệm kỳ XI : 2007 – 2010:

2007 – 2008 : Bí thư : Đồng chí Trần Nam Tú

12/2008 – 9/2009: Bí thư : Đồng chí Nguyễn Văn Huế, các đồng chí Phó Bí thư là Phạm Gia Tùng, Dương Văn Thành. Từ  tháng 10/2009, đồng chí Dương Văn Thành quyền Bí thư thay đồng chí Nguyễn Văn Huế đi học.

Từ 10/2009 -2011:  Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Phạm Gia Tùng, Đồng chí Trần Võ Văn May.

Từ 2012-2014: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó Bí thư:  Đồng chí Trần Võ Văn May, Đồng chí Nguyễn Nam Quang.

Từ 2012-2017: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Nam Quang, Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

Từ tháng 5/2017- 11/2017: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Cao Cường; Phó Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cường, Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân

Từ tháng 11/2017 – Nay: Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cườn; Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân,  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh.

Những phần thưởng cao quý:
Cờ Nguyễn Văn Trỗi (1972)

Cờ luân lưu mang chân dung Bác Hồ (1978 – 1980)

Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân của Trường đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên qua các năm học.

Nhiều Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hà Bắc và Thừa Thiên Huế cho tập thể và cá nhân trong Hiến máu nhân đạo.

Nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh Đoàn về chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động phong trào.

Nhiều Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế trong các hoạt động phong trào quần chúng, các cuộc thi tìm hiểu, …

Nhiều Giấy khen của Đoàn Đại học Huế về các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho nhiều tập thể và cá nhân trong Đoàn trường.

Quyết định về việc Thành lập các Ban công tác của Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế Khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2014

Quyết định về việc Phân công UV BTV Đoàn trường phụ trách các hoạt động các đơn vị, nhiệm kỳ 2012-2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục kết nạp Đảng cho Đoàn viên là sinh viên và cán bộ, giáo viên đang sinh hoat Đoàn