BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS. TRẦN THANH ĐỨC, Hiệu trưởng Email: tranthanhduc@huaf.edu.vn (1) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của...

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Nông Lâm,...

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (Kèm theo Quyết...

Bảng tổng hợp các biểu mẫu trong CTSV

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CTSV

TỔ THANH TRA PHÁP CHẾ

TỔ THANH TRA- PHÁP CHẾ Division of Inspection- Legislation Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234. 3528055 Fax: +84(0)234.3538482 Email: thanhtraphapche@huaf.edu.vn Website: 1.     Quá trình hình thành và phát...

Viện nghiên cứu phát triển

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Institute of Development Studies Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234. 3521055 Fax: +84(0)234.3524923 Email: vienncpt@huaf.edu.vn Website: 1.     Quá trình hình thành và phát...

ĐOÀN TNCS HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019 TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT Email 1 Lê Chí Hùng Cường Khoa KN&PTNT Phó Bí thư 0906534222 lechihungcuong@huaf.edu.vn 2 Nguyễn Tiến Nhật Khoa...

HỘI SINH VIÊN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124 Đơn vị trực thuộc: -...

PHÒNG CHỨC NĂNG

STT Các Phòng chức năng 1 Phòng Tổ chức Hành chính 2 Phòng Đào tạo 3 Phòng Công tác sinh viên 4 Phòng Cơ sở vật chất 5 Phòng Kế hoạch tài chính 6 Phòng Khoa học...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ...

(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế) 1 Ông Đinh Vương Hùng Chủ tịch Hội đồng...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm