Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

Hội đồng khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,NHIỆM KỲ 2014 – 2019 ...

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124...

Đảng Bộ trường Đại học Nông Lâm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055...

Tổng hợp các quy trình giải quyết công việc

TỔNG HỢP CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Hội, đoàn thể

STT Hội, Đoàn thể 1 Đoàn Thanh niên 2 Hội Sinh viên ...

Trường ĐHNL Huế: Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017

Căn cứ công văn số 1583/ĐHH-TCCB ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 của trường ĐHNL Huế và thực hiện theo Quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường ĐHNL (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH). Nhà trường thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 như sau:

Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm