Viện nghiên cứu phát triển

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Institute of Development Studies

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại: 0234. 3521055 Fax: +84(0)234.3524923
Email: vienncpt@huaf.edu.vn
Website:
1.     Quá trình hình thành và phát triển:

Viện là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu Phát triển (sau đây gọi tắt là Viện) là huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; triển khai các hoạt động sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và bảo vệ môi trường.

2.     Cơ cấu tổ chức:  
VIỆN TRƯỞNG: ThS. Ngô Mậu Dũng E-mail: ngomaudung@huaf.edu.vn
PHÓ VIỆN TRƯỞNG: Nguyễn Khoa Huy Sơn Email: nguyenkhoahuyson@huaf.edu.vn
Viện NCPT gồm các đơn vị trực thuộc:  
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Chăn nuôi (Xã Thủy An – Thành phố Huế)
Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương Vân (Phường Hương Vân – Thị xã Hương Trà)
Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ (Phường Tứ Hạ – Thị xã Hương Trà)
Trung tâm Thực hành, thực tập nuôi trồng Thủy sản (Xã Phú thuận – huyện Phú vang)
Số lượng CBVC: ….. người  
3.     Chức năng và nhiệm vụ:  
a. Chức năng:

– Đào tạo kỹ năng thực hành sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong chương trình đào tạo cho sinh viên;

– Nghiên cứu khoa học và phối hợp triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học,  hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ trong sản xuất;

– Xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiên tiến; Sản xuất, cung cấp và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thị trường;

– Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, phát triển trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nông thôn và môi trường.

b. Nhiệm vụ:

– Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình thực hành, rèn nghề và tổ chức đào tạo tay nghề cho sinh viên theo chương trình đào tạo hàng năm.

– Cung cấp vật liệu (cây trồng, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, lâm sản…) phục vụ thực hành, thực tập cho các môn học theo kế hoạch của các đơn vị.

– Phối hợp với các giáo viên, cán bộ nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ.

– Xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn thân thiện môi trường, các mô hình xử lý chất thải nông nghiệp hiệu quả.

– Phối hợp với các giáo viên, bộ môn, khoa xây dựng và tổ chức đào tạo nghề cho người sản xuất, nông dân.

– Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực nông thôn, môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu.

– Tận dụng nguồn lực: đất đai, mặt nước, cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn có để tổ chức sản xuất nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân.

4. Phần thưởng cao quý: