Viện Nghiên cứu phát triển, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu Phát triển (Viện NCPT) là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Mục tiêu của Viện NCPT là huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; triển khai các hoạt động sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và bảo vệ môi trường.

Địa chỉ liên lạc

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
Điện thoại: 0234. 3521055; Fax: 84(0)234.3524923;
Email: vienncpt@huaf.edu.vn

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng: ThS. Ngô Mậu Dũng

Đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động

Tổng số cán bộ, viên chức và lao động: 16 người, trong đó:
Thạc sĩ: 05        Đại học: 03          Khác: 08

TT TRUNG TÂM TRƯỞNG ĐƠN VỊ
1 Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương Vân (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) ThS. Huỳnh Kim Hiếu
2 Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) ThS. Đặng Văn Sơn

 

Hoạt động thực hành, thực tập

Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình thực hành, rèn nghề và tổ chức đào tạo tay nghề cho sinh viên theo chương trình đào tạo hàng năm.

 Hoạt động sản xuất

Cung cấp vật liệu (cây trồng, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, lâm sản… ) phục vụ thực hành, thực tập cho các môn học theo kế hoạch của các đơn vị.

Xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn thân thiện môi trường, các mô hình xử lý chất thải nông nghiệp hiệu quả.

Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực nông thôn, môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Chức năng

– Đào tạo kỹ năng thực hành sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong chương trình đào tạo cho sinh viên;

– Nghiên cứu khoa học và phối hợp triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học,  hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ trong sản xuất;

– Xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiên tiến; Sản xuất, cung cấp và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thị trường;

– Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, phát triển trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nông thôn và môi trường.

Nhiệm vụ

– Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình thực hành, rèn nghề và tổ chức đào tạo tay nghề cho sinh viên theo chương trình đào tạo hàng năm.

– Cung cấp vật liệu (cây trồng, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, lâm sản…) phục vụ thực hành, thực tập cho các môn học theo kế hoạch của các đơn vị.

– Phối hợp với các giáo viên, cán bộ nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ.

– Xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn thân thiện môi trường, các mô hình xử lý chất thải nông nghiệp hiệu quả.

– Phối hợp với các giáo viên, bộ môn, khoa xây dựng và tổ chức đào tạo nghề cho người sản xuất, nông dân.

– Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực nông thôn, môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu.

– Tận dụng nguồn lực sẵn có để tổ chức sản xuất nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân.