Thông báo về Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2013-2014

Theo kế hoạch đào tạo của trường Đại học Nông Lâm Huế trong năm học 2013-2014. Để công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2013-2014 được kịp thời và đầy đủ nhằm làm cơ sở để xét học bổng khuyến khích cho sinh viên trong học kỳ tới; đồng thời tổng hợp dữ liệu để tổng kết năm học 2013-2014 của các đơn vị trong toàn trường. Nhà trường thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa, trưởng Ban Cố vấn học tập (CVHT) các đơn vị chỉ đạo CVHT và các lớp trong đơn vị thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện cho toàn thể sinh viên trong đơn vị mình với kế hoạch như sau:

Đại diện Ban cán sự các lớp đến nhận biểu mẫu và bảng tổng hợp đánh giá rèn luyện của lớp tại phòng 1.2 hoặc download tại website của nhà trường, tiến hành đánh giá kết quả nộp về khoa chuyên môn tổng hợp, hạn cuối là ngày 28/02/2014.

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của khoa họp xét và tổng hợp danh sách gửi lên phòng CTSV; hạn cuối là ngày 07/3/2014 để trình Hội đồng nhà trường họp xét, đánh giá.

Lưu ý:

CVHT và Ban cán sự các lớp theo dõi các bảng tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi; vi phạm nội quy, quy định của nhà trường. Đồng thời, kết hợp với theo dõi sinh viên vắng trong các buổi sinh hoạt lớp định kỳ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong lớp được chính xác, đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong học kỳ qua.