Danh mục các đề tài NCKH (2011-2018)

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN (2011-2018)

STT Nội dung
1 Đề tài nghiên cứu cơ bản
2 Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
3 Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
4 Đề tài, dự án liên kết
5 Đề tài cấp Đại học Huế
6 Đề tài KH&CN cấp trường, sinh viên
7 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp trường