Danh mục đề tài cấp quốc gia đã và đang thực hiện

STT Tên nhiệm vụ Thời gian Chủ nhiệm
1 Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây keo lá liềm cho vùng đất cát ven biển miền Trung
Mã số: 2011-G/65/HĐ-ĐTĐL
2011-2014 PGS.TS. Đặng Thái Dương
2 Khai thác và phát triển nguồn gen các giống lúa đặc sản địa phương Ra Zư, Căn Ngườn, A Ri, Cu Giơ cho các Tỉnh Miền Trung
Mã số: NVQG-2011/02
2011-2015 TS. Lê Tiến Dũng
3 Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời Lời Đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây Nguyên
Mã số: NVQG-2016/05
2016-2020 PGS.TS. Đặng Thái Dương