Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH mã số DHH2020-02-147

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH: “Nghiên cứu tình hình khô hạn phục vụ đánh giá thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-147 do ThS. Lê Hữu Ngọc Thanh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá tình hình khô hạn phục vụ hoạt động đánh giá thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của khô hạn đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đề tài đã xuất bản được 2 bài báo trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế và Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm; hướng dẫn 1 nhóm Sinh viên NCKH; hướng dẫn 2 sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp; hỗ trợ 1 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, đề tài còn chuyển giao trực tiếp 01 bộ bản đồ khô hạn diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho các cơ quan chuyên môn của huyện huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Hội đồng kết luận đề tài đạt, đề nghị hoàn thành hồ sơ để nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài: