Thông báo về việc kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Phòng Khảo thí, Bảo đám chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế thông báo đến sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

1. Thời gian:

– Từ ngày 12 đến 19 tháng 07 năm 2023
– Vào lúc 08 giờ đến 11 giờ, sáng thứ 2, 4, 6.

2. Địa điểm:

Bộ phận Khảo thí, Phòng Khảo thí, Bảo đám chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế thông báo (Phòng A5, tầng 2, giảng đường A).

Sinh viên có thể gửi đơn qua email của Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế: bdcl@huaf.edu.vn (Theo mẫu đơn đính kèm. Lưu ý: Điền đầy đủ tất cả các thông tin trên mẫu đơn).

Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí, Bảo đám chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế sẽ không tiếp nhận đơn.

Kết quả kiểm tra bài thi sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên thông qua điện thoại hoặc email (Dự kiến từ ngày 02 đến 04 tháng 08 năm 2023)

Chi tiết thông báo: Thông báo kiểm tra bài thi HK 2 (2022-2023)

Mẫu đơn:Mau_DON_XIN_KT_BAI_THI 2023