Thông tin luận án NCS Nguyễn Thúy Cường, ngành Quản lý đất đai

Họ và tên NCS: Nguyễn Thúy Cường
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Khóa đào tạo: 2018
Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
1. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
2. PGS. TS. Lưu Thế Anh – Viện TN&MT, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Đã xây dựng được một bộ tiêu chí gồm 3 tiêu chí chính và 9 tiêu chí thành phần phục vụ cho mục tiêu đánh giá mức độ bền vững trong quản lý đất rừng khộp;
  2. Đã xây dựng được phương pháp ước tính nhanh trữ lượng các bon hữu cơ (SOC) trong đất rừng khộp.
  3. Đã tích hợp được phương pháp AHP vào công cụ METT phục vụ cho việc đánh giá quản lý bền vững đất rừng khộp.

——————————————————-

Dissertation title: Sustainable management of Dipterocarp forest land in Yok Don National Park
Majors: Land Management
Ph.D. candidate:  Nguyen Thuy Cuong
Code: 9850103                                                    
Training time: 2018
Supervisors:

  1. Prof. Dr. Huynh Van Chuong
  2. Prof. Dr.Luu The Anh

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

  1. A set of criteria has been built including 3 main criteria and 9 sub-criteria to assess the sustainability management of the dipterocarp forest land;
  2. A rapid estimation method has been developed for soil organic carbon (SOC) reserves in the dipterocarp forest.
  3. The AHP method has been integrated into the METT tool to evaluate the sustainable management level of the dipterocarp forest land.

Chi tiết luận án xem tại: https://drive.google.com/file/d/1YiY6spJ6vTu2tP3kyAZxRcQb9Aj60T-D/view?usp=share_link