Chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi Tên chương trình đào tạo: Animal science Trình độ đào tạo: Đại...

Chương trình đào tạo đại học ngành Thú y

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Thú y Tên chương trình đào tạo: Veterinary medicine Trình độ đào tạo: Đại...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa

0
Danh sách sinh viên tốt nghiệp từ khóa 1 - hiện nay.

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ điện tử

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử Tên chương trình đào tạo: Mechatronics engineering Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học cây trồng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Tên chương trình đào tạo: Crop science Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý thủy sản Tên chương trình đào tạo: Fisheries management Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Bệnh học thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Bệnh học thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquatic animal pathology Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Lâm nghiệp đô thị

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Lâm nghiệp đô thị Tên chương trình đào tạo: Urban forestry Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Nông học

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Nông học Tên chương trình đào tạo: Agronomy Trình độ đào tạo: Đại...

Chương trình đào tạo đại học ngành Phát triển nông thôn

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Phát triển nông thôn Tên chương trình đào tạo: Rural development Trình độ đào...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm