Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng Tên chương trình đào tạo: Forest resources management Trình...

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai Tên chương trình đào tạo: Land management Trình độ đào...

Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ

0
TT Tên ngành học Mã ngành 1 Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi...

Chương trình đào tạo đại học ngành Lâm học

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Lâm học Tên chương trình đào tạo: Forestry Trình độ đào tạo: Đại học ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh...

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Tên chương trình đào tạo: Horticulture ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khuyến nông

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khuyến nông Tên chương trình đào tạo: Agricultural extension Trình độ đào tạo: Đại...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học đất

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học đất Tên chương trình đào tạo: Soil science Trình độ đào tạo:...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Chế biến lâm sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế biến lâm sản Tên chương trình đào tạo: Technology of forest...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ khí

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tên chương trình đào tạo: Mechanical engineering technology ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Tên chương trình đào tạo: Infrastructure engineering Trình...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm