Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2

Thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Nhà trường đã hoàn thành bản Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng.

Nhà trường đăng công khai toàn văn Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và Danh mục Minh chứng của báo cáo tự đánh giá để lấy ý kiến góp ý từ cán bộ, viên chức, người lao động, người học và các bên liên quan.

Vui lòng tải/xem Dự thảo báo cáo và các công văn hướng dẫn theo đường link sau:

– Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2:

https://vanban.huaf.edu.vn/archives/view/BC-TDG-Du-thao-2147/

– Dự thảo Minh chứng Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2:

https://vanban.huaf.edu.vn/archives/view/MC-TDG2023-Du-thao-2148/

– Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (25 Tiêu chuẩn 111 Tiêu chí) ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017:

https://vanban.huaf.edu.vn/archives/view/12-2017-TT-BGDDT-2151/

– Bảng Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT (Mốc chuẩn tự đánh giá kèm theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng):

https://vanban.huaf.edu.vn/archives/view/1668-QLCL-KDCLGD-2149/

– Công văn Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục (Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018):

https://vanban.huaf.edu.vn/archives/view/766-QLCL-KDCLGD-2150/

Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi phản hồi về Trường (Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC) qua email: bdcl@huaf.edu.vn. Hạn cuối nhận ý kiến góp ý: ngày 15/8/2023.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại: 2023 TB 344 lay y kien BC TDG csgd cky2