Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: 054 3528055; 0983043729; 01234314494

Email:letrongthuc@huaf.edu.vn, phucthpham@gmail.com