Triển khai thực hiện Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Nông Lâm – Đại Học Huế đã diễn ra nhằm triển khai thực hiện Tự đánh giá Trường đại học. Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHNL ngày 06/10/2015 gồm 25 thành viên do PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục làm Thư ký hội đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã lắng nghe các nội dung, như: Quy trình và chu kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục; Các căn cứ pháp lý để thực hiện Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục; Kế hoạch Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm; Chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của các thành viên Hội đồng Tự đánh giá; Trách nhiệm các nhóm chuyên trách; Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học (gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí); Cấu trúc của một Báo cáo Tự đánh giá; và một nội dung rất quan trọng là Báo cáo Rà soát chất lượng nhà trường theo 10 Tiêu chuẩn và 61 Tiêu chí.
Tiếp đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận chi tiết, nghiêm túc từng nội dung của báo cáo và nhất trí cao về việc phải tiến hành Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục để nhận biết chất lượng của Trường, từ đó kịp thời điều chỉnh chủ trương chính sách và các kế hoạch hành động để nâng cao chất lượng giáo dục của Trường trong bối cảnh hội nhập và đổi mới toàn diện giáo dục đại học.
Kết quả của Kiểm định chất lượng Trường đại học được sử dụng để làm căn cứ để Bộ giao chỉ tiêu tuyển sinh và cấp ngân sách, xét thi đua các trường hằng năm dựa vào kết quả triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài từ năm 2016; Làm cơ sở để phân tầng và xếp hạng trường Đại học theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015 của Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Là cơ sở để tiến đến đánh giá từng chương trình đào tạo (dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2016).
Kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã kết luận các vấn đề chính, gồm: Nhất trí về Kế hoạch triển khai Tự đánh giá đã phê duyệt. Báo cáo Tự đánh giá phải được thực hiện và hoàn thành trước ngày 15/2/2016 để gửi Đại Học Huế; Các nhóm chuyên trách cần kịp thời thu thập thông tin và viết báo cáo các tiêu chí đã được phân công (sau khi tập huấn viết báo cáo tự đánh giá). Các minh chứng không nằm trong hệ thống văn bản của Trường thì các đơn vị Trung tâm, Khoa, Bộ môn cung cấp; Các đơn vị Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn có liên quan đến chức năng nhiệm vụ đề xuất và thực hiện các hành động khắc phục cho các tiêu chí chưa đạt yêu cầu; Các thành viên Ban giám hiệu phải chỉ đạo quyết liệt để thực hiện Tự đánh giá và đưa ra các hành động cụ thể cho các tiêu chí để Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là một địa chỉ tin cậy, uy tín và chất lượng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường trong cả nước nhất là khu vực miền Trung; Hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động của toàn trường, cần phổ biến thông tin đến toàn thể cán bộ viên chức và lao động trong Trường được biết.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.