Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

0
TT Học phần Giảng viên Đơn vị 1 Những nguyên lý cơ...

Chăn nuôi thú y

0
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo:...

Đào tạo sau Đại học

0
Chương trình Đào tạo Thạc sỹ

Đào tạo Cao đẳng

0
Gồm 02 chuyên ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo của khoa Khuyến nông & PTNT

0
Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn: ĐÀO TẠO CÁN BỘ LIÊN NGÀNH KỸ THUẬT-KINH TẾ HỌC-XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm