Thông tin luận án NCS Phạm Quốc Trung, ngành Quản lý đất đai (Bản đang cập nhật)

Họ tên NCS:  PHẠM QUỐC TRUNG
Đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Khóa: 2016
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh – Khoa Quốc Tế, Đại học Huế
2. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI:
– Luận án đã tính toán được khả năng tích lũy cacbon và xây dựng được bản đồ phân bố trữ lượng cacbon trên một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở thực địa kết hợp với công nghệ GIS và Viễn thám. Từ đó, đánh giá một cách tổng quát loại đất nào có khả năng tích lũy Cacbon tốt nhất.
– Chỉ ra được khả năng tích lũy cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch từ đó đánh giá một cách tổng quát loại đất nào có khả năng tích lũy cacbon tốt nhất. Thành lập được bản đồ phân bố trữ lượng cacbon của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Dự báo được sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp bằng chuỗi Markov đến năm 2030 nhằm đánh giá khả năng tích lũy cacbon trong tương lai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Luận án đã đưa ra các giải pháp và định hướng cho việc quản lý sử dụng đất ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bao gồm các giải pháp về định hướng sử dụng đất bền vững, giải pháp về ứng dụng công nghệ hiệu quả, giải pháp quản lý và sử dụng đất hợp lý; Giải pháp quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững.

—————————————————

PhD Student:  PHAM QUOC TRUNG
Dissertation title: Research on the carbon accumulation capacity agricultural land use types in Bo Trach district, Quang Binh province
Discipline: Land Management
Code: 9850103
Year: 2016
Supervisor 1:  Assoc.Prof.Dr. Nguyen Hoang Khanh Linh
Supervisor 2:   Assoc.Prof.Dr. Huynh Van Chuong
Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University
NEW CONTRIBUTIONS:
– This dissertation has calculated the ability to accumulate carbon and built a map of the distribution of carbon stocks on some types of agricultural land use on the basis of fieldwork combined with GIS and Remote sensing technology. From there, evaluate in general which type of soil has the best ability to accumulate carbon.
– Indicate the carbon accumulation capacity of some types of agricultural land use in Bo Trach district, thereby assessing in general which type of soil has the best ability to accumulate carbon. The carbon stock distribution map of agricultural land uses in Bo Trach district, Quang Binh province has been established.
– Predicted the change of agricultural land use by Markov chain to 2030 to assess the potential for carbon accumulation in the future in Bo Trach district, Quang Binh province.
– This dissertation has provided solutions and orientations for land use management in Bo Trach district, Quang Binh province, including solutions on sustainable land use orientation, solutions on effective technology application, reasonable land use and management solutions; Solutions for land use planning towards sustainable development.
Tham khảo chi tiết tại đây ./.