Thông tin luận án NCS Đào Đức Hưởng, ngành Quản lý đất đai

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương”
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Khóa: 2015 – 2018
Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI:
– Luận án tiến sĩ đã phân tích và luận giải được tốc độ, địa điểm, nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
– Vận dụng được phương pháp phân tích thành phần chính (PCA – Principal Component Analysis), phương pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov và hệ thống thông tin địa lý để giải bài toán mức đô thị hóa và biến động sử dụng đất dưới tác động của đô thị hóa.
—————————————-
Dissertation title: The impact of urbanization on land use changes in Thuan An Town, Binh Duong province
Discipline: Land Management
Code: 9850103
Year: 2015 – 2018
Supervisor:Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Ngu and Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong
Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University
NEW CONTRIBUTIONS
– This dissertation has analyzed and explained the speed, location, and causes of land use change under the context of urbanization impacts in Thuan An Town, Binh Duong province.
– Applying Principal Component Analysis (PCA), land use change prediction method by Markov chain, and Geographic Information System (GIS) to study the relationship between the level of urbanization and land use change under the impacts of urbanization.
Tải file tại đây ./.