Tập huấn kiến thức sở hữu trí tuệ năm 2024

Chiều ngày 23/3/2024, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức thành công buổi Tập huấn kiến thức sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2024 cho Chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Huế, cấp huyện, tỉnh, Bộ và Quốc gia đang thực hiện; Các chủ nhiệm các quy trình công nghệ đã đăng ký sẽ viết giải pháp hữu ích trong năm 2024;Và viên chức, người lao động đang công tác tại Nhà trường.

Tại buổi huấn luyện, các thầy cô tham gia được tìm hiểu tổng quan về sáng chế cùng các thủ tục đăng ký sáng chế: Quy trình thẩm định hồ sơ, thủ tục hồ sơ đăng ký, quy trình xử lý hồ sơ và Những yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế.

Các thầy cô còn được biết thêm về ý nghĩa của việc bảo hộ sáng chế: khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, bộc lộ công nghệ mới, chuyển giao và phổ biến công nghệ; Điều kiện bảo hộ sáng chế; Khả năng áp dụng công nghiệp; Thời gian bảo hộ sáng chế; Quyền đăng ký sáng chế…

Được biết, buổi tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về SHTT, kỹ năng khai thác thông tin SHCN cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thực thi quyền SHCN và đội ngũ làm công tác nghiên cứu, quản lý,  phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT,  hoạt động tạo dựng, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ củathuộc Nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: