Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Mỹ Linh, ngành Chăn nuôi (Bản đang cập nhật)

Đề tài luận án: “Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi”.(Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9620105
Khóa đào tạo: 2017
Người hướng dẫn:
1. GS.TS. Lê Đình Phùng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. PGS.TS. Đinh Văn Dũng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

* Những đóng góp mới của luận án

– Đề tài luận án đã lần đầu công bố kết quả nghiên cứu một cách hệ thống về năng suất sinh sản của bò cái Lai 75% Brahman, khả năng sinh trưởng của con lai với Droughtmaster, Charolais và Red Angus từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi, và năng suất chất lượng thịt trong giai đoạn nuôi vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi.

– Kết quả của đề tài luận án là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, nhà khoa học, người chăn nuôi khuyến cáo và sử dụng các tổ hợp bò lai giữa cái Lai 75% Brahman với các giống bò đực Droughtmaster, Charolais, Red Angus nhằm góp phần phát triển chăn nuôi bò thịt trong nông hộ ở tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương có điều kiện chăn nuôi tương tự.

——————————————————-

Thesis topic: “Reproductive performance of Brahman crossbred cows mated with Droughtmaster, Charolais, Red Angus and meat production capacity of their progeny in Quang Ngai province”.
PhD student’s full name: NGUYEN THI MY LINH
Specialization: Animal Husbandry
Code: 9620105
Study period: 2017
Supervisors:
1. Prof.Dr. Le Dinh Phung – University of Agriculture and Forestry, Hue University
2. Assoc.Prof.Dr. Dinh Van Dung – University of Agriculture and Forestry, Hue University
Training institution: University of Agriculture and Forestry, Hue University

* New contributions of the thesis

– The thesis firstly published systematic results on reproductive performance of 75% Brahman crossbred cows, growth capacity of crossbred cattle between 75% Brahman crossbred cows and Droughtmaster, Charolais and Red Angus bulls from birth to 18 months old, beef productivity and quality in the fattening period from 18 to 21 months old at smallhoders in Quang Ngai province.

– The results of this thesis provide scientific bases for managers, scientists, extensioners and farmers to recommend and use crossbred genotypes between 75% Brahman crossbred cows and Charolais, Droughtmaster and Red Angus bulls to improving beef production at smallholders in Quang Ngai province and other localities with similar production conditions.

Tham khảo thông tin tại đây ./.