Các ngành đào tạo Tiến sĩ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  1. Ngành Công nghệ thực phẩm
  2. Ngành Bảo vệ thực vật
  3. Ngành Nuôi trồng thủy sản
  4. Ngành Thú y
  5. Ngành Lâm sinh
  6. Ngành khoa học cây trồng
  7. Ngành Chăn nuôi
  8. Ngành Phát triển nông thôn
  9. Ngành Quản lý đất đai