Các ngành đào tạo Thạc sĩ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  1. Ngành Chăn nuôi
  2. Ngành Thú y
  3. Ngành Quản lý đất đai
  4. Ngành Lâm học
  5. Ngành Phát triển nông thôn
  6. Ngành Khoa học cây trồng
  7. Ngành bảo vệ thực vật
  8. Ngành kỹ thuật cơ khí
  9. Ngành Công nghệ thực phẩm
  10. Ngành nuôi trồng thủy sản