Trung tâm tin học

.

TRUNG TÂM TIN HỌC

Informatics Center

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại:0234.3537395 Fax:08 38.000.003
Email:
Website: http://ciffl.huaf.edu.vn/
1. Quá trình hình thành và phát triển:

Trung tâm Tin học, Trường Đại học Nông Lâm Huế (Informatics And Foreign Language Center, Hue University of Agriculture And Forestry) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế được thành lập theo Quyết định số 800/QĐ-ĐHNL ngày 27/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. Cơ cấu tổ chức:
GIÁM ĐỐC: PGS.TS Lê Văn An E-mail: levanan@huaf.edu.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC:

ThS. Nguyễn Đăng Nhật

Email: nguyendangnhat@huaf.edu.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. Trần Võ Văn May Email: tranvovanmay@huaf.edu.vn
3. Chức năng và nhiệm vụ:
a. Chức năng:

– Tổ chức, quản lý công tác đào tạo Ngoại ngữ, Tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong trường;
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ về CNTT, Ngoại ngữ cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến CNTT, Ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường theo qui định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ:

– Tổ chức, quản lý công tác đào tạo Ngoại ngữ, Tin học ngoài chương trình chính khóa cho CBVC&LĐ, học viên và sinh viên trong trường;
– Thực hiện các công việc khác có liên quan đến Ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch,… hoặc liên quan đến Tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm CNTT,…;
– Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển của nhà trường;
– Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của trường;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.