Thông tin luận án NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên, ngành bảo vệ thực vật

Đề tài: Nghiên cứu bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) do nấm Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm gây ra và biện pháp phòng trừ sinh học .
Chuyên ngành:          Bảo vệ thực vật
Mã số:                         9620112
Nghiên cứu sinh:       Ngô Thạch Quỳnh Huyên
Cơ sở đào tạo:            Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn nghiên cứu sinh: GS. TS. Trần Đăng Hòa

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đây là tư liệu nghiên cứu về bệnh nứt thân chảy nhựa trên cây dưa hấu do nấm Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm gây ra và là nghiên cứu đầu tiên ở nước ta công bố về việc sử dụng một số chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng hạn chế bệnh và kích thích sinh trưởng cây dưa hấu.

(1) Xác định được đặc điểm hình thái và di truyền của nấm Didymella bryoniae gây bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu tại Phú Yên.

(2) Xác định được một số chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng kiểm soát sự phát triển nấm Didymella bryoniae và hạn chế bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu ở điều kiện in vitro, nhà lưới và đồng ruộng; trong đó chủng Bacillus sp. SD20D12 đạt hiệu quả tốt nhất.

 (3) Phát hiện sự hiện diện của hoạt tính auxin nội sinh (IAA) có trong dịch nhân sinh khối của vi khuẩn Bacillus sp. SD20D12 có tác dụng kích thích sự tăng trưởng và phát triển cây dưa hấu.

———————————————————————————–

Topic: Study on  gummy stem blight caused by Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm on watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) and biological control of deaseas.

Major:                       Plant Protection

Code:                         9620112

Postgraduate:          Ngo Thach Quynh Huyen

Education Institution: University of Agriculture and Forestry, Hue University

Supervisor:              Professor Tran Dang Hoa

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The studies in this thesis have been conducted on gummy stem blight caused by Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm and evaluation of Bacillus sp. trains for biological control of gummy stem blight and stimulate growth in watermelon (Citrullus lanatus). The main findings considered as new contributions are the first published in Vietnam on:

(1) Identification and characterization of Didymella bryoniae causing gummy stem blight disease of watermelon (Citrullus lanatus) in Phu Yen.

(2) Evaluation of Bacillus sp. strains for biological control of Didymella bryoniae (Auersw.) causing gummy stem blight in watermelon (Citrullus lanatus) under in vitro, greenhouse or field conditions. Among the strains, Bacillus sp. S20D12 had highest inhibition of the mycelia growth of D. bryoniae.

(3) The presence of auxin activity (IAA) of Baciillus sp. SD20D12 such as plant growth promoting bacteria promoting in watermelon (Citrullus lanatus) via production of phytohormones and induction of systemic resistance.

Thời gian bảo vệ dự kiến: 8h00′ ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Chi tiết luận án xin vui lòng xem tại: https://drive.google.com/file/d/1PaMUgjrAw5rBsPUxHy-fHk7J-xDMhKfb/view?usp=sharing