Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

1. Định hướng, phương pháp và thời gian đăng ký:

Định hướng đăng ký: Ngày 24/11/2023, Phòng Đào tạo & CTSV sẽ gửi định hướng đăng ký học phần theo lớp sinh hoạt qua hộp thư điện tử cho BCS các lớp và cố vấn học tập. Sinh viên nên đăng ký theo định hướng này để thuận lợi cho việc học các học phần thực tập nghề nghiệp, sắp xếp lịch thực hành, thực tập và học các học phân ngoài trường (Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất).

Phương pháp đăng ký: Dựa trên kế hoạch học tập và định hướng đăng ký, sinh viên đăng ký trực tuyến qua trang web quản lý giáo dục  (http://qlgd.huaf.edu.vn/) của Trường.

Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký các học phần theo kế hoạch chung của lớp từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 11/12/2023. Đối với đăng ký học lại, học cải thiện điểm thời gian đăng ký học phần từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 11/12/2023.

   + Đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông không phải đăng ký, Phòng Đào tạo & CTSV sẽ đăng ký cho sinh viên theo lớp ngành học, sinh viên đăng nhập hệ thống để kiểm tra lịch học.
+ Đối với các lớp cuối khoá đề nghị cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên kiểm tra điều kiện thực tập tốt nghiệp (khoá luận hay báo cáo) để đăng ký đúng yêu cầu.
+ Khoá 57 (năm thứ nhất) sinh viên không đăng ký học vượt các học phần với các khoá trước, do học kỳ 2 khoá 57 sẽ tham gia học Giáo dục Quốc phòng & An ninh (5 tuần) tại Trung tâm GDQP, ĐHH.

Điều kiện để đăng ký thành công học phần: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024.

2. Điều chỉnh, đăng ký bổ sinh hoặc huỷ học phần đã đăng ký:

– Sinh viên đăng nhập vào trang web quản lý giáo dục để thực hiện việc điều chỉnh, đăng ký bổ sung hoặc huỷ các học phần đã đăng ký.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/12/2023 đến hết ngày 14/12/2023

– Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên đăng ký trực tuyến đúng thời gian quy định

– Học kỳ 2, năm học 2023-2024 bắt đâu học từ ngày 22/01/2024. ngày 10/01/2024, phòng ĐT&CTSV sẽ niêm yết thời khoá biểu chính thức.

Nếu sinh viên gặp khó khăn trong việc đăng ký, huỷ, chuyển nhóm học phần, đề nghị đọc kỹ hướng dẫn (theo file đính kèm) hoặc gửi mail tới phòng  ĐT&CTSV theo địa chỉ: daotao-ctsv@huaf.edu.vn để được hỗ trợ.

3. Đăng ký học phần Ngoại ngữ và Giáo dục thể chất:

Sinh viên đăng ký theo thông báo của Trường ĐH Ngoại ngữ và Khoa Giáo dục thể chất.

Chi tiết thông báo vui lòng xem thêm tại link: Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2023 – 2024