Thông báo triển khai sinh hoạt lớp tháng 3/2018

Để triển khai các công việc liên quan tới sinh viên sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, nhà trường yêu Trưởng CVHT các khoa chỉ đạo hệ thống CVHT triển khai tổ chức sinh hoạt lớp tập trung theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian – địa điểm:

Nhà trường bố trí tất cả giảng đường để các lớp tổ chức sinh trong ngày Chủ Nhật, 4/3/2018 theo 04 ca: 07h30 – 09h00; 09h15 – 10h45; 13h30 – 15h00 và 15h15-16h45;

Lưu ý: trường hợp tổ chức ngoài thời gian và địa điểm quy định của trường cần báo cáo tới phòng CTSV để theo dõi, quản lý; những trường hợp đã đăng ký nhưng có điều chỉnh sử dụng biểu mẫu gửi kèm thông báo này.

2. Đăng ký sinh hoạt:

– Đăng ký tại phòng CTSV (phòng 1.2); Hạn cuối 15h30 ngày 02/3/2018

– Hình thức đăng ký: CVHT hoặc đại diện BCS lớp đến đăng ký.

3. Nội dung sinh hoạt:

Xem theo nội dung gửi kèm thông báo.

4. Hình thức đánh giá:

– Kết thúc sinh hoạt, các lớp nộp biên bản sinh hoạt lớp kèm danh sách sinh viên vắng sinh hoạt đến phòng 1.2, đồng thời gửi 01 bản (bản photo) về Ban CVHT các khoa để theo dõi. Hạn cuối 15h30 ngày 09/3/2018.

– Phòng CTSV cử cán bộ tổ chức cho các lớp đăng ký, theo dõi các lớp tổ chức sinh hoạt, tổng hợp biên bản sinh hoạt, làm báo cáo gửi BGH nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện:

– Các khoa chủ động bổ sung nội dung của khoa trong đợt sinh hoạt lớp.

– Phòng CSVC bố trí cán bộ mở giảng đường phục vụ sinh hoạt theo lịch đăng ký.