Thông báo số 1 về việc đào tạo qua mạng

Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Phòng Đào tạo và CTSV thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên và sinh viên toàn trường một số nội dung sau:

  1. Đối với sinh viên

– Xem và làm theo hướng dẫn sau để tham gia lớp học

– Để reset lại mật khẩu email công vụ, điền vào Form sau (sau 24h sẽ được reset lại) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0AV5dl-k-gJ3Xlp46EwW4CbB1WwLrhSfB1-KtHPAT80fLQ/viewform?fbclid=IwAR03juUObvYRBqd6InnmW1LjQSD3HuQ-SOMxWj5CD6S2SqBsQROLEhq-aTg

  1. Đối với giáo viên

– Xem và làm theo hướng dẫn (kèm theo thông báo này)

– Điền đầy đủ thông tin lớp học trực tuyến (qua Google meet hoặc Zoom) vào Form Phiếu đăng ký lịch dạy trực tuyến (phải hoàn thành form này trước ngày dạy 3 ngày). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflH46_3jmb9fEA3I838bgO0Ojb8ntMuwltBOQuH06IvtDfHQ/viewform/

– Trước 9h, ngày 4 tháng 4 năm 2020 (thứ 7), giáo viên tham gia giảng dạy giai đoạn 1 (gồm 58 nhóm lớp học phần) phải hoàn thành các công việc sau:

+ Hoàn thành phần I và II theo hướng dẫn (Khởi tạo lớp, thêm sinh viên, chia sẽ tài liệu…)

+ Điền đầy đủ thông tin, tạo và báo link, code lớp học trực tuyến vào Form Phiếu đăng ký lịch dạy trực tuyến. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflH46_3jmb9fEA3I838bgO0Ojb8ntMuwltBOQuH06IvtDfHQ/viewform/

– Nhà trường khuyến khích Quý thầy/cô chủ động triển khai giảng dạy trực tuyến đối với các nhóm lớp học phần mà giáo viên đã đảm bảo đạt yêu cầu thì có thể tiến hành đào tạo trực tuyến (live classroom). Trước khi tiến hành giảng dạy đề nghị giáo viên thông báo cho Bộ môn, Khoa và Phòng Đào tạo & CTSV qua địa chỉ email daotao-ctsv@huaf.edu.vn và thực hiện theo Thời khóa biểu đã công bố.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đôn đốc giáo viên phải hoàn thành các Phụ lục II – V (QĐ số 459/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế). Riêng đề cương chi tiết học phần đào tạo qua mạng phải hoàn thành trước khi giảng dạy qua mạng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thường trực Ban Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng: ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân; Số điện thoại: 0985.910.199; Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vnnguyenduyngoctan@gmail.com