Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Công văn số 1251/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Quyền Trưởng Ban đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 7620118).

Điều 2. Công tác tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp đối với ngành Nông nghiệp công nghệ cao được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đại học Huế; Trưởng các Ban: Đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Công tác học sinh sinh viên; Tổ chức cán bộ; Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài chínhcủa Đại học Huế; Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                       Giám đốc 

                                    (Đã ký)

                                     Nguyễn Quang Linh