Thông báo đào tạo và tuyển dụng lao động công ty Minh Phú

Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn của tập đoàn Thủy sản Minh Phú xem tại đây

Hợp đồng lao động xem tại đây

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây