Quyết định về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Căn cứ thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở quyết định thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019 bao gồm:
1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản
2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học
3. Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí – Động lực
4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin
5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học
6. Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa
7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải
8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học
9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm
10. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh
11. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự
12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ
13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế
14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học
15. Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim
16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học
17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp
18. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học
19. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học
20. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học
21. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi
22. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học
23. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học
24. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao
25. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học
26. Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý
27. Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc
28. Hội đồng Giáo sư ngành Y học

Vui lòng xem chi tiết tại đây