Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế.

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế.

Ngành: Phát triển nông thôn
Mã số: 9620116
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Truyền
Khóa đào tạo: 2016 – 2019
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Trương Văn Tuyển
2. PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Những đóng góp mới của luận án:
Đề tài giúp tăng cường hiểu biết về khái niệm “năng lực chống chịu xã hội” (social resilience) của người dân trước tác động của sự cố bất lợi, đồng thời làm rỏ các thành tố và vai trò của các thành tố đó đối với “năng lực chống chịu”. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ cung cấp các dữ liệu và đánh giá về tác động của sự cố môi trường biển đến đời sống của cộng đồng ngư dân khai thác thuỷ sản ven biển, từ đó xác định các hành động cấp thiết và chiến lược dài hạn để giúp các nhóm hộ gia tăng năng lực chống chịu và phát triển bền vững khi có các sự cố tương tự về môi trường biển xảy ra.

——————————————-
THESIS TITLE: Study on impacts, response and coastal fishermen’s livelihood restoration affected by the pollution of marine environment “Formosa” in Thua Thien Hue province in 2016.
Major field: Rural Development
Code: 9620116
PhD. candidate: Nguyen Ngoc Truyen
Training: 2016 – 2019
Supervisors:
1. Assoc. Prof. Dr. Truong Van Tuyen
2. Assoc. Prof. Dr.  Nguyen Viet Tuan
Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION:

The study helps to increase the understanding of the concept of “social resilience” of people in the face of adverse events, while simultaneously clarifying the components and their roles in with “resilience.” From the results of the research, data and assessments on the impact of marine environmental incidents on the life of coastal fishing communities will be provided to identify urgent actions and strategies. Long-term strategy to help households increase their resilience and sustainable development when similar environmental incidents occur.

Tải file tại đây ./.