Công bố kết quả nghiên cứu: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. ) tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam”

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây đảng sâm (Codonopsis  javanica (Blume) Hook. f. ) tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam”.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 9 62 02 05

Tác giả: Trần Công Định

Khóa đào tạo: 2015 – 2018

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS Nguyễn Văn Lợi – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. TS. Trần Minh Đức – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

– Đã xác định được một số đặc điểm sinh học, sinh thái và phân bố của loài đảng sâm.

– Đã xác định được và bổ sung một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng loài đảng sâm.

– Đề xuất được một số giải pháp cụ thể, có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm gây trồng, phát triển bền vững loài đảng sâm cho người dân trong vùng nghiên cứu.

——————————————————————-

Name of thesis: “Study on scientific basis to propose the sustainable development and management solutions of Dang sam(Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. ) in Tay Giang district of Quang Nam province”

Specific field:  Silviculture

Code: 9 62 02 05

Full name of the PhD Candidate: Tran Cong Dinh

Course: 2015 – 2018

Scientific supervisor 1:  Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Loi,  Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University

Scientific supervisor 2:  Dr. Tran Minh Duc, Hue University of Agriculture and Forestry

Training institution: University of Agriculture and Forestry, Hue University.

The new contributions of the thesis:

– The thesis has identified biological, ecological and distributional characteristics of Codonopsis javanica.

– It also identified and added some information about breeding and planting techniques of Codonopsis javanica.

– Specific solutions with scientific evidence and feasibility have also been suggested in order to plant and develop Codonopsis javanica sustainably  for local people in the study area.

Tải file tại đây