Danh sách ứng viên dự thi, miễn thi môn Tin học và Ngoại ngữ kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016

Căn Quyết định số 1018/QĐ – ĐHNL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm;

Căn cứ hồ sơ của các ứng viên dự tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016;

Căn cứ thông báo số 35/TB- ĐHNL ngày 01 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Nông Lâm về kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016;

Căn cứ thông báo số 37/TB- ĐHNL ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Nông Lâm về điều chỉnh danh sách ứng viên đủ điều kiện và danh sách ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển ký thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016;

Trường Đại học Nông Lâm thông báo về danh sách các ứng viên dự thi môn Tin học; môn Ngoại ngữ và danh sách các ứng viên được miễn thi môn Tin học; môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 theo Danh sách đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại tổ Tổ chức, phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế. Điện thoại: 054 3538482, hoặc truy cập trang Website https://huaf.edu.vn.